“Sống mỗi tuần” trở thành sách

Tập sách mới xuất bản của tôi từ blog “Sống mỗi tuần” trong suốt hơn một năm qua.