Hiểu về phụ nữ

Điều quan trọng nhất của phụ nữ là hiểu về bản thân lại là thứ được xếp xuống hàng thứ yếu tới độ phải lật qua bao nhiêu tầng lớp của những cấm kỵ, họ mới có thể hiểu được mình.